S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 

 

 Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Emit-CZ, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Emit-CZ, s.r.o., IČ 27678598, DIČ CZ27678598, se sídlem Jana Schwarze 102/4, 664 91 Ivančice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51344 jako prodávající (dále jen „Emit-CZ“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o
Emit-CZ jsou uvedeny na webové stránce www.obchodnidumemit.cz v sekci „O chráněné dílně“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Emit-CZ nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
Emit-CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Emit-CZ sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Emit-CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Emit-CZ, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) Emit-CZ neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Emit-CZ uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,


e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od data převzetí zboží od přepravce

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že dodávané zboží bylo upravené podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu (např. logo na oděvu)

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Emit-CZ, přičemž registrovaní uživatelé Emit-CZ mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Emit-CZ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Emit-CZ, ať už po telefonu, nebo pomocí emailové komunikace.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Emit-CZ. Za přijetí objednávky je považováno potvrzení objednávky odeslané pracovníkem EMIT-CZ na email kupujícího případně potvrzení telefonické pracovníkem EMIT-CZ.

Za případné chyby při přenosu dat nebo za nesprávně zadané údaje Kupujícím Emit-CZ nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Emit-CZ neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se
Emit-CZ zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Emit-CZ kupní cenu.

Emit-CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Emit-CZ Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Emit-CZ splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li
Emit-CZ věc odeslat, odevzdá věc předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva, jakmile mu věc předá dopravce.


Emit-CZ odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí
Emit-CZ věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Emit-CZ věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.


Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí věci věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.


Odpovědnost Emit-CZ
Emit-CZ odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Emit-CZ odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití
Emit-CZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.


Neodstraní-li Emit-CZ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


Při dodání nové věci vrátí Kupující
Emit-CZ na její náklady věc původně dodanou.

Zárukou za jakost se
Emit-CZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od data převzetí.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží

Emit-CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím oznámení telefonicky na číslech uvedených na www.obchodnidumemit,.cz, e-mailem na adresu info@obchodnidumemit.cz, nebo dopisem na adresu Emit-CZ, s.r.o., ČSA 3998/1, 767 01 Kroměříž

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá
Emit-CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Emit-CZ obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu
Emit-CZ (Emit-CZ, s.r.o., ČSA 3998/1, 767 01 Kroměříž) spolu s přiloženou kopií nabývacího dokladu s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) a uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být částka poukázána nebo aresou pro zaslání peněz složenkou.

Spotřebitel odpovídá
Emit-CZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu
Emit-CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Emit-CZ odešle až po převzetí vráceného zboží.

Od smlouvy nelze ze strany spotřebitele odstoupit tehdy, je li zboží na přání spotřebitele speciálně upraveno, opatřeno logem a nebo jde li o obuv vyráběnou na zakázku. To se týká obuvi Atlas v obvodových skupinách W13 a W14. Ve všech  těchto případech vždy se zákazníkem celou věc konzulzujeme a zákazníka informujeme telefonicky o dodacím termínu.V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a směrnice GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Emit-CZ, s.r.o., Malý Val č.9 Kroměříž 76701. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím registrovaného účtu na portálu www.obchodnidumemit.cz).dále má právo na odstranění osobních údajů v evidenci společnosti EMIT mimo těch které společnost EMIT uchovává na základě dalších právních předpisů.


VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Emit-CZ: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, telefonicky pondělí až pátek 08-16 hod. V tomto čase je možné řešit konzultace se zbožím, reklamace.VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a poplatků spojených s platbou(dobírečné), tyto poplatky se odvíjí od zvoleného způsobu přepravy a platby. S jejich výší se kupující seznámí po zvolení způsobu přepravy a platby.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu Emit-CZ (dále jen „e-shop“);

  2. elektronickou poštou na adrese info@obchodnidumemit.cz;

  3. telefonicky

Emit-CZ doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na obchodnidumemit.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba při převzetí zboží od přepravce nebo na výdejním místě, tzv. "na dobírku"
b. platba předem bankovním převodem,
c. platba na fakturu se splatností (pouze pro prověřené obchodní partnery – nutno dojednat telefonicky)


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Emit-CZ, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.obchodnidumemit.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na
info@obchodnidumemit.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Emit-CZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Emit-CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Emit-CZ a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Emit-CZ nebo elektronicky na www.obchodnidumemit.cz

 

NTc3YTRlYj